Clàr-Làraich | Às aonais dealbhan
Gaelic Road Signs

Mar deidhinn

Chaidh Ainmean-Àite na h-Alba a chruthachadh gus:
  • Cruthan cearta de dh’ainmean-àite Gàidhlig a dhaingneachadh air feadh na h-Alba le iomradh air an dà chuid rannsachadh seann chruthan agus co-chomhairle air cleachdaidhean an latha an-diugh.
  • Litreachadh gnàthachas na Gàidhlig a chur ris na h-ainmean-àite
  • Cleachdadh nan cruthan seo a bhrosnachadh

’S e com-pàirteachas comhairleachaidh nàiseanta de bhuidhnean poblach is saor-thoileach a th’ ann an Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA)


Bòrd na Gàidhlig
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid
Pàrlamaid na h-Alba
Riaghaltas na h-Alba
Comhairle nan Eilean Siar
Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean
Suirbhidh Òrdanais
Dualchas Nàdair na h-Alba
Comann Ainmean-Àite na h-Alba
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Àrainneachd Eachdraidheil Alba

Tha AÀA air a ruith le comataidh de riochdairean bho na com-pàirtichean uile. Tha a’ chuid as motha den mhaoineachadh a’ tighinn bho Bhòrd na Gàidhlig, le tabhartasan eile bho buidhnean eile. Tha dithis luchd-obrach aig a’ phròiseact an-dràsta: duine a tha stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach agus duine eile stèidhichte ann an Dùn Èideann.

Chaidh AÀA a leasachadh bho Chomataidh Ceangail nan Ainmean Gàidhlig (Gaelic Names Liaison Committee – GNLC) a chaidh a stèidheachadh ann an 2000 nuair a dh’iarr an Suirbhidh Òrdanais comhairle mu ainmean-àite Gàidhlig air raon bhuidhnean. Nuair a thòisich an riaghaltas poileasaidh de shoidhnichean rathaid dà-chànanach sa Ghàidhealtachd ann an 2003, chaidh iarraidh air GNLC ainmean Gàidhlig a rannsachadh airson nan soidhnichean. Seach gu bheilear a-nis a’ cleachdadh barrachd shoidhnichean Gàidhlig, tha dreuchd AÀA air fàs agus ann an 2006 chaidh a’ bhuidheann a leudachadh is thàinig com-pàirteachas Ainmean-Àite na h-Alba gu bith.

Chaidh an làrach-lìn seo fhoillseachadh le taic bho Comunn na Gàidhlig agus Bòrd na Gàidhlig.

Ùraichte air: 2017-02-16
Lorg
underline graphic
Stòr-data Nàiseanta
underline graphic
Ruigsinneachd | Dlighe-sgrìobhaidh © 2006-2011