Clàr-Làraich | Às aonais dealbhan
Gaelic Road Signs

Welcome ~ Fàilte

Rannsaich an Stòr-data

Cuir ceist oirnn?

A bheil rannsachadh a dhìth oirbh?
Bidh AÀA a’ faighinn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig airson cuibhreann mòr de na cosgaisean làitheil, agus ged nach eil seo a’ ciallachadh gu bheil seirbheisean AÀA an-asgaidh, tha e a’ leigeil leinn na seirbheisean againn a thabhann aig cosgais fada nas ìsle.

£30 gach ainm-àite a thathar a’ rannsachadh - Ainmean-àite nach do rannsaich sinn roimhe, no cruthan eadar-dhealaichte de dh’ainmean-àite a rannsaich sinn roimhe, leithid cruthan ginideach agus ainmean-àite am broinn teacsa eile.
£15 gach ainm-àite a thathar a’ dearbhadh - Ainmean-àite a rannsaich sinn roimhe – a’ sgrùdadh airson mhearachdan taidhpidh is eile.
Tha sinn a’ moladh, ge-tà, gum bu chòir beachdachadh air ballrachd ma bhios liosta fada agaibh.

Beachdaich air Ballrachd AÀA?
Tha ballrachd AÀA fosgailte do bhuidheann/phròiseact sam bith a tha airson na seirbheisean againn fhastadh. Bu chòir ath-sgrùdadh agus aonta a dhèanamh air ìre ballrachd mìos no dhà mus bi an t-àm ann a’ bhallrachd ùrachadh. Tha buannachdan gach ìre ballrachd air am mìneachadh gu h-ìosal.

Ìre 1: Tom - £2,000 sa bhliadhna
Gheibh buill Tom a’ chiad 75 ainm-àite (9 a bharrachd air a’ phrìs mhalairtich) air an rannsachadh agus air an dearbhadh an-asgaidh. Builichear a’ phrìs mhalairteach às dèidh sin.
Ìre 2: Meall - £3,000 sa bhliadhna
Gheibh buill Meall a’ chiad 114 ainm-àite (14 a bharrachd air a’ phrìs mhalairtich) air an rannsachadh agus air an dearbhadh an-asgaidh. Builichear a’ phrìs mhalairteach às dèidh sin.
Ìre 3: Càrn - £4,000 sa bhliadhna
Gheibh buill Càrn a’ chiad 152 ainm-àite (19 a bharrachd air a’ phrìs mhalairtich) air an rannsachadh agus air an dearbhadh an-asgaidh. Builichear a’ phrìs mhalairteach às dèidh sin.
Ìre 4: Beinn - £5,000 sa bhliadhna
Gheibh buill Beinn a’ chiad 191 ainm-àite (24 a bharrachd air a’ phrìs mhalairtich) air an rannsachadh agus air an dearbhadh an-asgaidh. Builichear a’ phrìs mhalairteach às dèidh sin.

Dè eile a nì sinn dhuibh?
Ma tha obair sgrìobhaidh a dhìth oirbh, ma tha sibh airson ’s gun dèan sinn tachartas trèanaidh, no gun toir sinn seachad òraid, is iad na cìsean làitheil againn:
Latha slàn = £250
Leth-latha no feasgar = £125
Bidh cìs deasachaidh an lùib òraidean sònraichte
Thèid cìs a chur air siubhal sam bith taobh a-muigh an sgìre againn fhèin (50m timcheall).

Ùraichte air: 2017-02-16
Lorg
underline graphic
Stòr-data Nàiseanta
underline graphic
Ruigsinneachd | Dlighe-sgrìobhaidh © 2006-2011