Ainmean-Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland – Database

Simple Search Advanced Search A to Z Map Search A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Search Results

English name Kirkcudbright
Gaelic name Cille Chuithbeirt
Meaning church of St Cuthbert
Location Dumfries and Galloway
Local authority Dumfries and Galloway ~ Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh
Parish post 1891
County post 1891 Kirkcudbrightshire ~ Siorrachd Chille Chùithbeirt
Topographical feature type
Post town KIRKCUDBRIGHT
Postcode area DG6
OS sheet number
OS grid reference NX683508
Type of name Place ~ Àite
Element meaning G cill(e) ~ cell, church; Cuithbeirt ~ St. Cuthbert
Element type
Language notes
Sources We apologise that we do not have this information available at the moment. We will be uploading language and research notes in due course. If you have an urgent query about this name please contact us at fios@ainmean-aite.org.

Tha sinn duilich nach eil am fiosrachadh seo ri fhaotainn an-dràsta. Bidh sinn a’ lìonadh tuilleadh fiosrachadh cànanach agus notaichean rannsachaidh cho luath ‘s as urrainn dhuinn. Ma bhios ceist agaibh mun ainm seo, leigibh fios gu fios@ainmean-aite.org.

Additional info